Πολιτική Απορρήτου

27/01/2021


Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

I. Γενικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα δεδομένα σας- Που απευθύνεστε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

1.1.. Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο «FACEtoFACE / FACE2FACE» (στο εξής «www.face2face.gr»), εδρεύουσα στην Αθήνα και νομίμως εκπροσωπούμενη


1.2. Η άνω Υπεύθυνη Επεξεργασίας, αναφερόμενη ως «Διοργανωτής», «εμείς», «(ε)μάς», λαμβάνει, επεξεργάζεται και τηρεί τα δεδομένα σας υπό τους παρακάτω όρους και έχει ορίσει από κοινού Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) με e-mail επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να απευθύνετε το σύνολο των αιτημάτων σας για άσκηση των κατωτέρω (υπό 3.1- 3.7) δικαιωμάτων σας.


1.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή είτε λόγω αλλαγών στη στρατηγική του είτε λόγω αλλαγών στην εθνική ή κοινοτική νομοθεσία. Η εκάστοτε επικαιροποιημένη Πολιτική θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.face2face.gr και θα ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της και στο εξής.


Γενικές αρχές που τηρούν οι Διοργανωτές σχετικά με την διαφανή πληροφόρηση

2.1. Κάθε πληροφορία που σας δίνουμε με το παρόν έγγραφο αλλά και κάθε πληροφορία που τυχόν μας ζητήσετε στο μέλλον σας παρέχεται δωρεάν υπό την επιφύλαξη το αίτημα να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή να είναι προδήλως αδικαιολόγητο (βλ. περισσότερα στο 2.3)


2.2. Για κάθε ένα από τα ως άνω δικαιώματα που ασκείτε οι Διοργανωτές θα σας απαντήσουν εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας, πολυπλοκότητας του αιτήματος ή του αριθμού των αιτημάτων, οι Διοργανωτές θα ανταποκριθούν το μέγιστο σε περίοδο συνολικά τριών (3) μηνών σχετικά είτε με την περαίωση της αίτησής σας ή την δικαιολογημένη άρνηση να εκτελέσει αυτό που ζητήσατε για νόμιμους λόγους που ρητώς προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό 679/2016.


2.3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Διοργανωτές κρίνουν πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούνται αφενός να επιβάλουν την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθούν να δώσουν συνέχεια στο αίτημα.


2.4.Σε περίπτωση κατά την οποία οι Διοργανωτές έχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορούν να ζητήσουν την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.


2.5. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Διοργανωτές καθυστερούν πέραν του δικαιολογημένου διαστήματος να ανταποκριθούν στην αίτησή σας καθώς και σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας ή οι Διοργανωτές δεν είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις φύλαξης των δεδομένων σας δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αθήνα Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, [email protected], +30-210 6475600).


2.6. Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] (βλ. 1.2).


Ποια είναι τα Δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που μας διαθέσατε;

Δικαίωμα Ενημέρωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε πληροφόρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λάβαμε από εσάς και διατηρούμε για κάποιο ή κάποιους σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω στα υπό Α και Β. Το παρόν κείμενο αποτελεί στο σύνολό του ένα εγχειρίδιο βασικής πληροφόρησης και κατανόησης της φιλοσοφίας του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επικαιροποίηση, εμβάθυνση και διευκρινήσεις σε αυτό το κείμενο μπορούν να σας δοθούν κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος για άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης (βλ. πως στο 1.2).


Δικαίωμα Πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τους Διοργανωτές πρόσβαση στα στοιχεία σας τα οποία διατηρούμε και επιβεβαίωση σε σχέση με το αν τυγχάνουν επεξεργασίας και λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβασή τους (βλ. πως στο 1.2).


Δικαίωμα Διόρθωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τους Διοργανωτές διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχουμε δικαίωμα επεξεργασίας έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί (βλ. πως στο 1.2).


Δικαίωμα Διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τους Διοργανωτές πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Οι Διοργανωτές, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσουν επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλει τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής (βλ. πως στο 1.2).


Δικαίωμα Περιορισμού

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από τους Διοργανωτές περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά τους, (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από τους Διοργανωτές αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας των Διοργανωτών (βλ. πως στο 1.2).


Δικαίωμα Φορητότητας

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αιτηθείτε άμεσης διαβίβασης από τους Διοργανωτές στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση.


Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής (βλ. ανωτέρω υπό 3.4) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (βλ. πως στο 1.2).


Δικαίωμα Εναντίωσης

3.7.1. Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με αυτή την απευθείας εμπορική προώθηση, ήτοι των δεδομένων επικοινωνίας (βλ. πως στο 1.2).


3.7.2. Δεν υφίσταται σχετικό δικαίωμα για την περίπτωση των στοιχείων που συμπληρώσατε στην ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Αιτήματος Συμμετοχής ή/και Υποτροφίας καθώς αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της συμμετοχής σας και δεν τυγχάνουν τέτοιας αντιμετώπισης.


Μπορεί τα δεδομένα σας να προωθηθούν και κάπου αλλού;

Τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οπιονδήποτε οργανισμό εκτός του Διοργανωτή και των συνδεδεμένων με αυτόν ή συνεργαζομένων εταιρειών (ενδεικτ: «όμιλος FACEtoFACE / FACE2FACE») με εξαίρεση: (α) τους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων μας– και προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξή μας και (β) τις αρμόδιες φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία και στο μέτρο (και υπό την προϋπόθεση) που αυτό απαιτείται, (γ) ή/και κατ’ εξαίρεση σε εταιρεία ασφάλισης απαιτήσεων, (δ) ή/και στους νομικούς συμβούλους μας.


Εγγυήσεις

Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι Διοργανωτές θα εξαντλήσουν κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των Δεδομένων και θα κάνουν την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει.


ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τις επιμέρους κατηγορίες Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων που συντρέχουν σωρευτικά με τις ανωτέρω γενικές διατάξεις της Πολιτικής


(Α) Λήπτες Επικοινωνίας


Α.1. Σκοπός: Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο της επικοινωνίας γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και των Διοργανωτών γενικότερα. Όλα τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα marketing των Διοργανωτών.  


 Α.2. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η συναίνεσή σας σε αυτήν προς εκπλήρωση των αντίστοιχων ως άνω σκοπών, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο α του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Α.3. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας, ήτοι την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις δράσεις μας θεωρούμε εύλογο και αναγκαίο χρόνο διατήρησης των σχετικών δεδομένων σας το διάστημα δέκα (10) ετών. Μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσής σας τα σχετικά δεδομένα θα διαγράφονται εκτός εάν παρασχεθεί εκ νέου συναίνεση από μέρους σας υπό τους ανωτέρω όρους.


(Β) Υποψήφιοι Εκπαιδευόμενοι/Υποψήφιοι Υπότροφοι και Εκπαιδευόμενοι/Υπότροφοι


Β.1. Σκοπός- Νομιμοποιητική Βάση:


(α) Κατά το προσυμβατικό στάδιο και δη σε περίπτωση συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης συμμετοχής ή και Υποτροφίας στην ιστοσελίδα μας www.face2face.gr, (οπότε μας παρέχετε ενδεικτικά ονοματεπώνυμο/ημερομηνία γέννησης/ ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και τηλέφωνο ή/ και Διεύθυνση ή/και ιδιότητα ή/και την εκπαίδευση που σας ενδιαφέρει/ τους τίτλους σπουδών σας, λεπτομέρειες της εργασιακής σας εμπειρίας), σκοπός είναι η διερεύνηση της πιθανότητας συμμετοχής στα τμήματά μας και νομιμοποιητική βάση η εξυπηρέτηση του εννόμου συμφέροντος μας να παρέχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης, ανταποκρινόμενοι στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί μας.


(β) Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί συναλλαγή με τους Διοργανωτές, αφού θα έχετε γίνει αποδεκτός-ή στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, τα Δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει προσυμβατικά- με την υποβολή της αίτησης Συμμετοχής ή και Υποτροφίας (καθώς και όσα θα μας παράσχετε στο πλαίσιο της συναλλαγής μας- ενδεικτικά, τυχόν πρόσθετα στοιχεία αξιολόγησης του Υποτρόφου) θα τύχουν επεξεργασίας προς τον σκοπό της υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης αλλά και της συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την νομοθεσία (αρθρ. 6 παρ.1β και 1γ του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).


(γ) Το υλικό οπτικοακουστικών μέσων το οποίο έχει προκύψει από τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις των Διοργανωτών (π.χ. τελετή αποφοίτησης/ βράβευσης) τηρείται στα αρχεία μας για σκοπούς marketing και προώθησης της πρωτοβουλίας μας ώστε να ευαισθητοποιήσει περισσότερους επιχειρηματίες να μπουν στο δίκτυο απορρόφησης νέων φιλόδοξων υποψηφίων εργαζομένων. Νομιμοποιητική βάση της τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων σας αυτών είναι η συναίνεση που μας έχετε παράσχει με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Συμμετοχής ή και Υποτροφίας (αρ 6 παρ. 1 α του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).


(δ) Κατά διαστήματα είναι πιθανό να διενεργούμε έρευνες, δημοσκοπήσεις και παρόμοιες πρωτοβουλίες και να σας ζητούμε πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία σας και με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής μας λειτουργίας. Η συμμετοχή στις έρευνες είναι εθελοντική και οι απαντήσεις παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές. Τα αποτελέσματα των ερευνών πριν δημοσιευθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ανωνυμοποιούνται.


Β.2. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων:


Θα διατηρήσουμε τα ανωτέρω υπό Β.1. (α), (γ) και (δ) δεδομένα για δέκα (10) έτη και έπειτα θα τα διαγράψουμε. Όσον αφορά τα ανωτέρω υπό Β.1. (β) δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την φορολογική νομοθεσία.