Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης της εν λόγω ιστοσελίδας τροποποιήθηκαν στις: 27/01/2021

Γενικά:

Η παρούσα ιστοσελίδα- πλατφόρμα www.face2face.gr έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή μέσω διαδικτύου ψηφιακών μαθημάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης ( e-learning) σε ενδιαφερόμενους πελάτες/ χρήστες/ σπουδαστές των ως άνω υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστότοπο, www.face2face.gr (στο εξής «www.face2face.gr» ή «ιστοσελίδα - πλατφόρμα») καθώς επίσης και η χρήση του περιεχομένου της εν λόγω ιστοσελίδας, υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται κατωτέρω. Η πρόσβαση, πλοήγηση και η επίσκεψη στις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελεί πλήρη αποδοχή των Όρων και των Προϋποθέσεων εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/ επισκέπτης καλείται για το λόγο αυτό, να διαβάσει προσεκτικά τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και να προβεί σε επίσκεψη/ χρήση των υπηρεσιών της www.face2face.gr μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με το περιεχόμενό τους.Αποδοχή των Όρων Χρήσης – Δικαίωμα Τροποποίησης


Η www.face2face.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τεχνικούς ή άλλους λόγους καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενημερώνοντας τους επισκέπτες/ χρήστες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Από τη στιγμή της ανάρτησης των νέων όρων χρήσης, θεωρείται ότι το περιεχόμενό τους γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τον επισκέπτη/ χρήστη. Για το λόγο αυτό η www.face2face.gr προτείνει να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την τοποθεσία των Όρων Χρήσης προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν τροποποιήσεις. Για τυχόν απορίες σχετικά με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]


 


Πνευματική Ιδιοκτησία


Η ιστοσελίδα www.face2face.gr και το περιεχόμενο της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, ενημερωτικών δελτίων («newsletter»), των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων και δεδομένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» ,με διακριτικό τίτλο «FACEtoFACE»ή τρίτων μερών συμβεβλημένων με την εταιρεία «ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο ελληνικό δίκαιο αλλά και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες και τις διεθνείς συμβάσεις περί προστασίας των εμπορικών σημάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας.


Ο επισκέπτης/χρήστης/σπουδαστής έχει την εξουσιοδότηση να προβάλει και να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποκλειστικά για προσωπική, ιδιωτική και μη εμπορική εκπαιδευτική χρήση υπό τον όρο ότι διατηρούνται όλες οι αναφορές στα πνευματικά δικαιώματα της www.face2face.gr και ο επισκέπτης/ χρήστης δεν προβαίνει σε καμία αλλοίωση ή/και τροποποίηση ή/και παραποίηση του εν λόγω περιεχομένου και των δεδομένων της ιστοσελίδας. Κάθε ουσιαστική και συστηματική εξαγωγή δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας καθ’ υπέρβαση του ευλόγου μέτρου και της συνήθους χρήσης απαγορεύεται ακόμη και για προσωπική/ιδιωτική χρήση εκτός αν ο επισκέπτης/χρήστης έχει λάβει σχετική έγγραφη συναίνεση για τις εν λόγω ενέργειες από την www.face2face.gr


Η ολική ή μερική εξαγωγή, αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη («downloading»), μεταφόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, προώθηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή δεδομένων, παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο/δικαιούχο του περιεχομένου, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία ή/ και χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.face2face.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας www.face2face.gr ή από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε


Περαιτέρω, τα σήματα, λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας www.face2face.gr ή/και τρίτων συμβεβλημένων μερών σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω. Οποιασδήποτε μορφής χρήση ή/και επεξεργασία των εν λόγω σημάτων και λογοτύπων, χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση και παροχή αδείας από την www.face2face.gr απαγορεύεται αυστηρά.


Κάθε επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω. Καμία αναφορά στην ιστοσελίδα www.face2face.gr δεν δύνανται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.