3. ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ερώτηση: Σχεδιάστε ένα τετραγωνικό πολύγωνο, με την εντολή Append Face.

Επόμενο μάθημα / άσκηση  
Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένη βοήθεια. Θα λάβετε απάντηση εντός 24 ωρών.

0 Ερωτήματα